Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Dąbrowa Górnicza

Za główne cele swojego działania ZHP uznaje:

1)Stwarzanie warunków do wszechstronnego,intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego
i fizycznego rozwoju człowieka.

2)Nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka
odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności,
w tym wolności od wszelkich
nałogów.

3)Upowszechnianie i umacnianie
w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy,
sprawiedliwości, demokracji, samorządności,równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni.

4)Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi
i wyznaniowymi.

5)Upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację,
kształtowanie potrzeby kontaktu
z nieskażoną przyrodą.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Dodaj obiekt
Jeżeli uważasz, że na planie zabrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.