Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska powiązana jest służbowo z Komendą Wojewódzką PSP w Katowicach, która z kolei podlega Komendzie Głównej PSP w Warszawie. Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.   

W skład struktur Komendy Miejskiej PSP w Dąbrowie Górniczej wchodzi
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza  oraz komórki organizacyjne m.in.:

1) Wydział operacyjno-szkoleniowy, w tym Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego,  
2) Wydział kwatermistrzowsko-techniczny, w tym miejski punkt napraw i konserwacji sprzętu,  
3) Sekcja kontrolno-rozpoznawcza,  
4) Stanowisko pracy służby bhp,  
5) Kancelaria tajna podporządkowana pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych,  
6) Stanowisko pracy ds. obronnych.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Dodaj obiekt
Jeżeli uważasz, że na planie zabrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.